Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Ανάρτηση επικαιροποιημένων τεύχων διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης

Αναρτήθηκαν από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Διαβάστε περισσότερα
Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων

Αναρτήθηκαν στη σελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Διαβάστε περισσότερα