Έγκριση προσλήψεων ΙΔΟΧ καθαριότητας σε σχολικές μονάδες

Έγκριση προσλήψεων ΙΔΟΧ καθαριότητας σε σχολικές μονάδες

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ. 56982 - 30.07.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.  με το οποίο  εγκρίθηκαν προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα. Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3352), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, αμελλητί θα πρέπει να εκδοθεί ανακοίνωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προθεσμίες που τίθενται στο άρθρο 2 αυτής προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους.

Οι Δήμοι του πίνακα αποδεκτών θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν οι ενδεδειγμένες εγγραφές που αντιστοιχούν στο 4μηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, με ανάλογες προβλέψεις κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Τονίζεται ότι η διαδικασία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού δεν κωλύει τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού.