Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021

Σύμφωνα με τη νέα Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, εκκινεί η πρώτη φάση του Α' κύκλου κινητικότητας 2021. 

Κατά το πρώτο στάδιο οι φορείς υποβάλουν τα αιτήματά τους:
α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και
β) στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα. Ως εκ τούτου οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους κύκλους.

Καλούνται οι αρμόδιοι φορείς προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, να έχουν καταχωρίσει τα αιτήματά τους κατά το πρώτο αυτό στάδιο έως και τις 19/4/2021. Ειδικότερα, οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ φορείς καθώς και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους και την αποστολή των αιτημάτων τους εγκαίρως προς τον αρμόδιο ΟΤΑ ή την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προκειμένου εκείνοι με τη σειρά τους να καταχωρίσουν και να υποβάλουν εμπροθέσμως το σχετικό αίτημα. Για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιο.

http://apografi.gov.gr/images/esk/law/EGKYKLIOS_KIN_08-04-2021.pdf