Έναρξη Α΄ σταδίου ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022

Έναρξη Α΄ σταδίου ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75 /οικ.13626 - 02.07.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022.

Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές. Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:
  • Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων.
  • Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών που δεν θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο Υπουργείο).
Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα προσλήψεων, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώριση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή νομικό πρόσωπο. Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις περιφερειακές ενότητες της (καθώς και για τα «εποπτευόμενα», από την Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα). Στο αρχείο xls που επισυνάπτεται ως Παράρτημα της παρούσης αποτυπώνεται το σύνολο των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΟΤΑ, με ένδειξη ως προς το φορέα που θα έχει την αρμοδιότητα καταχώρησης του αιτήματός τους στην εφαρμογή.
Α’ ΦΑΣΗ: από 5 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2021
Β΄ ΦΑΣΗ: από 19 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2021

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
  • για την υποβολή αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2022, που καλείσθε να υποβάλλετε με την παρούσα εγκύκλιο θα πρέπει οι αιτούμενες προς πλήρωση κενές θέσεις της υπηρεσίας ή του φορέα σας να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
  • Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τα σχέδια του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού.
  • στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022 μπορούν να συμπεριληφθούν θέσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα κάλυψή τους από ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του Α Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021. Οι εν λόγω θέσεις έχουν ήδη αποδεσμευθεί από τα οικεία ψηφιακά οργανογράμματα από το Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Ως εποχικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη χρονική περίοδο μέσα στο έτος (π.χ. πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, προσωπικό χιονοδρομικών κέντρων κατά τους χειμερινούς μήνες κ.ο.κ).
  • πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών (π.χ. ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες, συμβάσεις μίσθωσης έργου κ.α.) πραγματοποιείται με έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, έπειτα από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (παρ. 10 άρθρο 51) και ως εκ τούτου δεν υποβάλλονται αιτήματα στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Έναρξη Α΄ σταδίου ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022

Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος από το ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τη διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού δημοσίου τομέα για το έτος 2022.

Διαβάστε περισσότερα