Έναρξη Β' κύκλου Ε.Σ.Κ.

Έναρξη Β' κύκλου Ε.Σ.Κ.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774 - 18.10.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την έναρξη του Β' κύκλου της κινητικότητας για το 2021.

Στον εν λόγω κύκλο κινητικότητας δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι φορείς που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, ήτοι:
α) οι φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α΄ κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και
β) οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2022 και εγκρίθηκαν παραμένουν δεσμευμένες, ενώ οι θέσεις που δεν εγκρίθηκαν έχουν αποδεσμευτεί.

Κατά την πρώτη αυτή φάση υποβολής αιτημάτων εκ μέρους των φορέων, η αιτιολογία για την κάλυψη των εν λόγω αιτημάτων με μετάταξη ή απόσπαση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης. Συγκεκριμένα:
α) υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων 
β) τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο / ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο / ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και
γ) το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης

Ενόψει των ανωτέρω, ο Β΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2021 εκκινεί με την υποβολή αιτήσεων στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στις 18 Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνεται: α) για τους εποπτευόμενους φορείς (πχ. ΝΠΔΔ, Δήμοι) στις 24 Οκτωβρίου 2021 και
β) για τους εποπτεύοντες των ανωτέρω φορείς (πχ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)2 στις 29 Οκτωβρίου 2021.

Προκειμένου να μπορέσουν να προκηρυχθούν οι θέσεις στο Β΄ κύκλο κινητικότητας, οι φορείς θα πρέπει να προβούν στην ενημέρωση του αποτελέσματος για τις θέσεις του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2021. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο.