Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων Life για το 2022

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων Life για το 2022

Ανακοινώθηκε, από το Πράσινο Ταμείο, η έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων Life για το έτος 2022.
Παρατίθεται απόσπασμα της ανακοίνωσης ως κατωτέρω:
'Σε συνέχεια της Έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου  «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2022» (ΑΔΑ: 6Φ4346Ψ844-ΥΘΘ), για την συγχρηματοδότηση έργων LIFE πρόκειται να διατεθεί ποσό μέχρι 580.982,11 €.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις χρηματοδότησης το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prasinotameio.gr 

Στις περιπτώσεις που ένας φορέας επιθυμεί να αιτηθεί χρηματοδότηση για περισσότερα από
ένα έργα LIFE, τότε θα πρέπει να αποστείλει ισάριθμες αιτήσεις. Επιπρόσθετα, για να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης για ένα έργο δεν θα πρέπει να είναι σε εκκρεμότητα πληρωμή από εντάξεις προηγούμενων ετών.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιέχουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες
πληροφορίες:
1. Σύντομη περιγραφή έργου
2. Χρονική διάρκεια έργου
3. Πίνακα με προϋπολογισμό φορέα όπου θα φαίνεται η ιδία συμμετοχή για το σύνολο
της διάρκειας του έργου (όπως εμφανίζεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης)
4. Αιτούμενο ποσό για ένα έτος
5. Λόγοι για τους οποίους αιτείστε την χρηματοδότηση
6. Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι μετά την παραλαβή της αίτησής σας θα σας ζητήσουμε
πληροφορίες (ημερομηνίες αναφορών, οικονομικές φόρμες) για χρηματοδοτήσεις
παλαιότερων ετών που έχει λάβει ο φορέας σας.'