Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2021

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ'Αριθμ. Α.1052 - 20.04.2022 (ΦΕΚ Β' 2063) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: "Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013".

Με την  απόφαση αυτή, ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), σχετικό υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ως παράρτημα στο ΦΕΚ.