Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2022

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Α.1063 - 09.05.2023 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: "Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013" (ΦΕΚ Β' 3189).

Με την απόφαση αυτή, ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), σχετικό υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ως παράρτημα στο ΦΕΚ.