Ανακοίνωση ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με την Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη II

Ανακοίνωση ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με την Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη II

Ανακοινώθηκε από το ΕΡΓΑΝΗ η εξαίρεση των φορέων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου από την Απογραφική Διαδικασία της Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη II.

Παρατίθεται ως κατωτέρω η ανακοίνωση:
" Εξαιρούνται από την υποχρέωση Απογραφικής Διαδικασίας της Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση 49758/26-05-22 (Β’ 2668), οι φορείς του Δημοσίου και  τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εν γένει, που απασχολούν υπάλληλους Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ., εφόσον ισχύουν για αυτούς οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Μισθολογίου ( Ν.4354/2015, όπως ισχύει), και δεν έχουν εφαρμογή σε αυτούς οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση (αρ.58, Ν.4808/21)"

Ανακοίνωση ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με την Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη II

Με ανακοίνωσή του το ΕΡΓΑΝΗ παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τους φορείς που εξαιρούνται από την υποχρέωση Απογραφικής Διαδικασίας της Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα