Αναπροσαρμογή ορίων Ανάληψης Υποχρεώσεων

Αναπροσαρμογή ορίων Ανάληψης Υποχρεώσεων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ(Β' 1137), η υπ' Αριθμ. 2/85154/ΔΠΓΚ - 04.03.2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο: "Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων".
 
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση,  το όριο πέραν του οποίου απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών για την ανάληψη υποχρεώσεων - από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού-, οι οποίες προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, καθορίζεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, σωρευτικά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε.) κάθε ειδικού φορέα του τακτικού προϋπολογισμού.
Αντίστοιχα για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.), προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί Ν.Π.Ι.Δ..

Περαιτέρω,  για την ανάληψη υποχρεώσεων, που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξολοκλήρου τα επόμενα έτη πέραν του τρέχοντος έτους προϋπολογισμού, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και συνεπώς δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών ή του εποπτεύοντος Υπουργού ή του αρμόδιου διατάκτη, εφόσον εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες δαπανών προϋπολογισμού:
α) Τακτικές, πρόσθετες και σε είδος αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης, τακτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών, καθώς και δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές επί των παραπάνω αποδοχών, με εξαίρεση την αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή,
β) δαπάνες για κύριες και επικουρικές συντάξεις, κοινωνικές παροχές, παροχές κοινωνικής πρόνοιας και παροχές υγείας, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν προνοιακά επιδόματα σε είδος και η χορήγησή τους προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης,
γ) δαπάνες για μεταβιβάσεις (επιχορηγήσεις, αποδόσεις, οικονομικές ενισχύσεις, εισφορές, χρηματοδοτήσεις, συμμετοχές, αποζημιώσεις πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, καταπτώσεις εγγυήσεων, αναλήψεις χρεών, κεφαλαιουχικές ενισχύσεις, δωρεές καθώς και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις). Εξαιρούνται: i) οι οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα, ii) η κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) και iii) οι οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού, καθώς και οι εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς, σε περίπτωση που η χορήγησή τους καθορίζεται, από τις κείμενες διατάξεις, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
δ) δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης και άρδευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και εξόδων κοινοχρήστων,
ε) δαπάνες μετακίνησης προσωπικού,
στ) επιδοτήσεις, με εξαίρεση εκείνων, η χορήγηση των οποίων προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης,
ζ) τόκοι,
η) φόροι, τέλη, πρόστιμα, επιστροφές εσόδων,
θ) δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών: χρεωστικοί τίτλοι (αγορές χρεογράφων και χορήγηση δανείων σε τρίτους) και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις [αποπληρωμές δανείων (χρεολύσια)],
ι) δαπάνες αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα και αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων και
ια) αποθεματικό κάθε είδους και πιστώσεις υπό κατανομή