Αναπροσδιορισμός τελών και δικαιωμάτων των Δ.Λ.Τ.

Αναπροσδιορισμός τελών και δικαιωμάτων των Δ.Λ.Τ.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3013) Κ.Υ.Α με την οποία αναπροσδιορίζονται τα δικαιώματα των Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.

Στην προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. παρατίθεται σχετικός πίνακας με τα τέλη πρυμνοδέτησης που προβλέπονται ανά κατηγορία πλοίου - σκάφους ανάλογα με το μήκος τους.
Σκάφη τύπου Catamaran (με δύο συνδεδεμένους μεταξύ τους πλωτήρες) επιβαρύνονται κατά 100% επιπλέον των ανωτέρω χρεώσεων και σε αντιστοιχία με την κατηγορία στην οποία υπάγονται.
Το ημερήσιο τέλος του ελλιμενισμού με πρυμνοδέτηση, προκύπτει από τις τιμές του ανωτέρω πίνακα πολλαπλασιαζόμενες επί το μήκος του πλοίου και διαιρούμενες με το ετήσιο αριθμό ημερών 365. Ο αριθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ως “ημερήσιο“ νοείται το από 00.01 του μεσονυκτίου μέχρι και 24.00 ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστημα. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ως ολόκληρο εικοσιτετράωρο. Εφόσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων/σκαφών της παρούσας διαρκεί έξι (6) ώρες κατ’ ανώτατο όριο και το χρονικό αυτό διάστημα εμπίπτει εις τα όρια δύο εικοσιτετράωρων, τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση ,δικαιώματα υπολογίζονται μόνον για μία (1) ημέρα».

Πλοία/σκάφη της παρούσας απόφασης, βρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας λόγω βλάβης, επιθεώρησης, κατάσχεσης, απαγόρευσης απόπλου (πιστοποιημένης από τη Λιμενική Αρχή) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, οφείλουν ειδικά τέλη ελλιμενισμού, ως ακολούθως:
- Επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία, ετησίως 280,00 €.
- Μικρά σκάφη, ετησίως 70,00 €