Αξιολόγηση έτους 2022: Συμπλήρωση εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους

Αξιολόγηση έτους 2022: Συμπλήρωση εκθέσεων αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.:ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/35/οικ.8120 - 08/05/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 -Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους".

Ειδικότερα, σε συνέχεια των ορισμών αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, καλούνται οι αξιολογούμενοι να προβούν στη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησής τους καθώς και στην αξιολόγηση των προϊσταμένων τους. 
Κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου έως 19 Μαΐου 2023 ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στη με αριθμό. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) Υπουργική Απόφαση, και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr/login
), η είσοδος στην οποία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.