Αξιολόγηση προσωπικού έτους 2020 - Χρονικά διαστήματα ενεργειών

Αξιολόγηση προσωπικού έτους 2020 - Χρονικά διαστήματα ενεργειών

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15 /οικ.13594 - 02.07.2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 - Εισαγωγή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Προσωπικού.

Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα της αξιολογικής περιόδου του έτους 2020 - εντός των οποίων καλούνται να προβούν στις απαιτούμενες εκ μέρους τους ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης, αντίστοιχα, οι Διευθύνσεις Διοικητικού, οι Αξιολογούμενοι και οι Αξιολογητές - ορίζονται ως εξής:
  • Από 1/7/2021 έως 30/7/2021 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης
  • Από 2/8/2021 έως 17/9/2021 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως. 
  • Από 20/9/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α΄ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά. Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα: από 20/9/2021 έως 29/10/2021 ο Αξιολογητής Α’ διενεργεί τη Συμβουλευτική Συνέντευξη και συμπληρώνει τα Βασικά Σημεία της Συνέντευξης στη φόρμα αξιολόγησης και υποβάλει αυτή αρμοδίως, από 1/11/2021 έως 7/11/2021 ο Αξιολογούμενος υποβάλλει τυχόν ΑπόψειςΑντιρρήσεις επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης και υποβάλει αυτή αρμοδίως, από 8/11/2021 έως 26/11/2021 ο Αξιολογητής Α’ συμπληρώνει τη βαθμολογία στη φόρμα αξιολόγησης και την υποβάλλει οριστικά. 
  • Από 29/11/2021 έως 31/12/2021 ο Αξιολογητής Β΄ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
Αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις παρατίθενται στην Εγκύκλιο.