Αξιολόγηση προσωπικού Ο.Τ.Α.: Υποβολή εκθέσεων από αξιολογούμενους

Αξιολόγηση προσωπικού Ο.Τ.Α.: Υποβολή εκθέσεων από αξιολογούμενους

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η έναρξη του επόμενου σταδίου της αξιολόγησης, σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε για την καταχώρηση και οριστικοποίηση των ορισμών αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου έτους 2020 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση και οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογούμενους θα είναι διαθέσιμη από τις 07/09/2021 έως και τις 19/09/2021.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για κάποιον αξιολογούμενο - εκ παραδρομής - δεν έχει γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση ορισμού αξιολόγησης, κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, ο αξιολογούμενος δύναται να συμπληρώσει την έκθεση αξιολόγησης του σε έντυπη μορφή. Σε αυτή την περίπτωση η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο προς τον Α’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτής στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, προκειμένου να την καταχωρήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης ως ‘χειρόγραφη’.