Απαλλαγή καταβολής μισθώματος και για το Μάιο του 2021 και λοιπές διατάξεις στο Ν.4799/2021

Απαλλαγή καταβολής μισθώματος και για το Μάιο του 2021 και λοιπές διατάξεις στο Ν.4799/2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 78) ο Νόμος 4799/2021, με τίτλο: "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις."

Επισημαίνονται οι πιο σημαντικές διατάξεις ως ακολούθως:

Άρθρο 110: Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου  τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. σχετικά με την απαλλαγή μισθωμάτων και ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονοµικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριµένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόµενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού µισθώµατος και για το μήνα Μάιο του 2021.

Άρθρο 120: Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων - Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου τροποποιείται η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) και  μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα ορίζεται πως τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στην περ. β΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περ.β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήµατα των φορολογικών ετών 2019 και 2020. Για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής του προηγούµενου εδαφίου µειώνεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%).


Άρθρο 123: Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους - Τροποποίηση του άρθρου 6 του v. 4281/2014

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου τροποποιείται η παρ. 2. α. του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) αναφορικά με την επιχορήγηση ΦΓΚ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και πλέον ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτοµέα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωµή του συνόλου των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους µέχρι τη λήξη της προθεσµίας που τίθεται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α. κατά τα οικονοµικά έτη 2020 και 2021 από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους αποδιδόµενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2. Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωµή του συνόλου των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης που λαµβάνουν κατά τα οικονοµικά έτη 2020 και 2021 από τον Κρατικό Προϋπολογισµό δεν παρακρατείται

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 31η Ιουλίου 2020

Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 125-131 γίνεται η θέσπιση του θεσµικού πλαισίου που διέπει την κατάρτιση, την έγκριση, τον συντονισµό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Δηµοσίων Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, το οποίο ως τµήµα του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας, αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρµογή του ετήσιου ενοποιηµένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή.

Απαλλαγή καταβολής μισθώματος και για το Μάιο του 2021 και λοιπές διατάξεις στο Ν.4799/2021

Σε ΦΕΚ ο Νόμος 4799/2021, με τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται απαλλαγή καταβολής μισθώματος για το Μάιο του 2021. Λοιπές διατάξεις για τους ΟΤΑ περιλαμβάνονται.

Διαβάστε περισσότερα