Απόφαση Πράσινου Ταμείου: Ένταξη Προτάσεων στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος της δράσης "Σ.Φ.Η.Ο."

Απόφαση Πράσινου Ταμείου: Ένταξη Προτάσεων στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος της δράσης "Σ.Φ.Η.Ο."

Με Απόφαση του Πράσινου Ταμείου,  καθορίστηκαν οι προσωρινοί δικαιούχοι του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθορισμό των Δήμων ως «οριστικών δικαιούχων» και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης, αρχικά έως την εξάντληση του ποσού της παρακαταθήκης (Α.Π.2: 31.500.000,00 € σύμφωνα με την Υ.Α. 8190/2021) και στην συνέχεια από τον Π/Υ του Π.Τ. επομένων ετών.
Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο σχετικός νόμος (Ν.4710/2020).