Από το Σεπτέμβριο του 2021, ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας θα καταστεί η κύρια βάση συλλογής δεδομένων των Ν.Π. των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού

Από το Σεπτέμβριο του 2021, ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας θα καταστεί η κύρια βάση συλλογής δεδομένων των Ν.Π. των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού

Η Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (γνωστή ως βάση της ΕΕΤΑΑ) λειτουργεί προσωρινά ως κύρια βάση για τα νομικά πρόσωπα μέχρι να ομαλοποιηθεί η υποβολή των στοιχείων των νομικών προσώπων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.
Από το Σεπτέμβριο του 2021, ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας θα καταστεί η κύρια βάση συλλογής δεδομένων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι οι βεβαιώσεις ενσωμάτωσης των στοιχείων θα εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. 

Από το Σεπτέμβριο του 2021, ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας θα καταστεί η κύρια βάση συλλογής δεδομένων των Ν.Π. των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού

Από το Σεπτέμβριο του 2021, ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας θα καταστεί η κύρια βάση συλλογής δεδομένων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Διαβάστε περισσότερα