Αυτοδίκαιη παράταση συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Αυτοδίκαιη παράταση συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.4790/2021 συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως και την 30η.6.2021.