Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το ΑΠΟΓΡΑΦΗ μετά το πέρας των 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης

Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το ΑΠΟΓΡΑΦΗ μετά το πέρας των 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/896/οικ.8743 - 31.05.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης / θητείας".

Στο πλαίσιο της ανάγκης για την ορθή καταγραφή του μη τακτικού προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες να διαγράφουν το προσωπικό μετά τη λήξη της σύμβασης ή της θητείας του.
Ωστόσο, επειδή έχει παρατηρηθεί ότι οι υπηρεσίες δεν διαγράφουν το προσωπικό αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργείται στρεβλή εικόνα του προσωπικού του δημοσίου, έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου διαδικασία αυτόματης διαγραφής. Η αυτόματη διαγραφή εκτελείται είκοσι (20) ημέρες μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης / θητείας απογεγραμμένων που απασχολούνται στους φορείς με οποιαδήποτε μη τακτική σχέση εργασίας , εξαιρουμένης της εργασιακής σχέσης «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΗ» και «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ».

Αμέσως μετά τη διαγραφή αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail στον πιστοποιημένο με το ρόλο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού», όπου αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων που διεγράφησαν καθώς και οδηγίες αναφορικά με την αναζήτηση των διαγεγραμμένων και την ακύρωση των διαγραφών, εφόσον αυτό απαιτείται. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση των στοιχείων των διαγεγραμμένων γίνεται μέσω του «Ιστορικού Ενεργειών», επιλέγοντας στο πεδίο «Ενέργεια» την τιμή «Διαγραφή από Διεύθυνση Προσωπικού» και στο πεδίο «Αιτιολογία/Περιγραφή» την τιμή «Λήξη Σύμβασης ή Θητείας – Αυτόματη Διαγραφή», έχοντας τη δυνατότητα εύρεσης αυτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το ΑΠΟΓΡΑΦΗ μετά το πέρας των 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. παρατίθεται ενημέρωση προς τους φορείς του Δημοσίου για την αυτόματη διαγραφή του μή τακτικού προσωπικού από το ΑΠΟΓΡΑΦΗ.

Διαβάστε περισσότερα