Διαδικασία και κριτήρια πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Διαδικασία και κριτήρια πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β΄3352), η υπ' Αριθμ. 55472 - 23.07.2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας, από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
α) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
διενεργείται μέσω των οικείων δήμων, κατόπιν αντίστοιχων εγκρίσεων της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α) βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο δήμο και για το προσωπικό της περ. β) κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις ως άνω εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/ και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού.
Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο δήμο, τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου, για πέντε (5) ημέρες, ενώ οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία υποβάλλουν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, στον οικείο Δήμο Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα προσόντα, οι λοιπές ιδιότητές τους και η εμπειρία τους. 

Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω δεν έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.3584/2007, ενώ  για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των ΟΤΑ α’ βαθμού.

Διαδικασία και κριτήρια πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Διαβάστε περισσότερα