Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο - Ιούλιο 2021

Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο - Ιούλιο 2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 1047), η υπ' αρ.ΓΔΟΥ 14 - 04.03.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προκαταβολή για τους μήνες αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινών υπουργικών αποφάσεων.".

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής της αποζημίωσης των εκμισθωτών - δικαιούχων, για τα μισθώματα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
Δικαιούχοι για την εφαρμογή της παρούσας, ορίζονται οι εκμισθωτές που:
α) τηρούσαν ενεργή μίσθωση με μισθωτές, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή τον μήνα Μάρτιο, για την ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), τον Απρίλιο, για την ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), τον Μάιο, για την ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), τον Ιούνιο, για την ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274), τον Ιούλιο, για την ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) ή συνήψαν αρχικό μισθωτήριο, με μισθωτή ο οποίος θεωρείται πληττόμενος τον μήνα Μάρτιο, για την ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), τον Απρίλιο, για την ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), τον Μάιο, για την ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), τον Ιούνιο, για την ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274), τον Ιούλιο, για την ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921),
β) δεν είχαν αποζημιωθεί, με προκαταβολή, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινές υπουργικές αποφάσεις,
γ) υπέβαλαν «Δήλωση COVID», εντός των προθεσμιών που ορίζονται από την παρ. 1 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινών υπουργικών αποφάσεων, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
δ) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 των υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β’ 37) και Α.1030/2021 (Β’ 702), καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 2 των υπό στοιχεία Α.1057/2021 (Β’ 1069) και Α.1058/2021 (Β’ 1072) κοινών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο - Ιούλιο 2021

Σε ΦΕΚ ο καθορισμός της διαδικασίας και οι λεπτομέρειες καταβολής της αποζημίωσης των μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021 σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προκαταβολή για τους μήνες αυτούς.

Διαβάστε περισσότερα