Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων µε COVID-19 και λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων µε COVID-19 και λοιπές αυτοδιοικητικές διατάξεις σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς».

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 63: Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού - Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 63 συμπληρώνεται το κανονιστικό πλαίσιο επιβολής του προβλεπόμενου εκ του νόμου διοικητικού προστίμου για όσους δεν έχουν εκπληρώσει τον εμβολιασμό τους βάσει υποχρεωτικότητας. Συγκεκριμένα, (α) τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί ρητώς ότι το σχετικό πρόστιμο όχι μόνο βεβαιώνεται και εισπράττεται, αλλά και επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ότι η διαδικασία διενεργείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της Κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 7 του συγκεκριμένου άρθρου και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]), (β) προστίθεται παρ. 4Α, ώστε ο υπόχρεος στην καταβολή του προστίμου, εφόσον αμφισβητεί την πράξη επιβολής του, να έχει δικαίωμα να προσβάλει ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με προσφυγή ουσίας τόσο αυτή και τη ρητή απορριπτική απόφαση επί της αίτησης ανάκλησης πράξης επιβολής προστίμου ή τη σιωπηρή απόρριψή της, η οποία τεκμαίρεται μετά την πάροδο απράκτων ενενήντα (90) ημερών από υποβολή της, και (γ) τροποποιείται η υποπερ. αβ) περ. α) της παρ. 7, ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, ώστε να γίνει ρητή αναφορά, μεταξύ άλλων, στο περιεχόμενο της πράξης επιβολής και της πράξης ειδοποίησης, στον τρόπο και τη  διαδικασία κοινοποίησης της επιβολής του προστίμου, στη διαδικασία είσπραξης, στις προϋποθέσεις, στη διαδικασία, στην προθεσμία, στους ειδικούς λόγους και στις συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου, για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

Άρθρο 66: Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων µε COVID-19

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 ρυθμίζεται το ζήτημα παροχής διευκολύνσεων στους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, των οποίων το τέκνο νοσεί με κορωνοϊό covid-19 και περιγράφεται η διαδικασία χορήγησης των διευκολύνσεων.

Άρθρο 67: Ειδικές ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους σε φορείς του δηµοσίου τοµέα που τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 6 άρθρου 206 ν. 4820/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 αποσαφηνίζονται τα ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα προβλέπεται ρητώς, προς άρση κάθε τυχόν αμφιβολίας, ότι κατά τη διάρκεια του ειδικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή καθώς και η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας.

Άρθρο 68: Μετατάξεις µονίµων διοικητικών υπαλλήλων σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές επιτροπείες της Χώρας - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 68 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων προς τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες των δικαστηρίων της χώρας.

Άρθρο 69: Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την προστασία της δηµόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Με τις διατάξεις του άρθρου 69 ορίζεται ότι με απόφαση του οικείου Δημάρχου και ειδικώς για το χρονικό διάστημα από 1η  Ιανουαρίου 2022 έως 31η Μαρτίου 2022, ο  προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. καθορίζεται έως σαράντα (40) ώρες, για την κάλυψη των αναγκών του προγραμματισμού των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού covid-19, της διαδικασίας χορήγησης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α, καταχώρισης δόσεων εμβολιασμού που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού, καταχώρισης νοσησάντων εξωτερικού στο Μητρώο Νοσησάντων Εξωτερικού και έκδοσης πιστοποιητικών covid-19 του άρθρου 1 του ν. 4806/2021, υπό την προϋπόθεση της χορήγησης σχετικής βεβαίωσης κάθε μήνα, από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» από τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. και την πρόσβασή τους στη θυρίδα του Κ.Ε.Π., στο οποίο υπηρετούν.