Εγκύκλιος για τον ορισμό και συγκρότηση των οργάνων διοίκησής των εξαιρούμενων νομικών προσώπων

Εγκύκλιος για τον ορισμό και συγκρότηση των οργάνων διοίκησής των εξαιρούμενων νομικών προσώπων

Το ΥΠ.ΕΣ. εξέδωσε εγκύκλιο για την συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των εξαιρούμενων νομικών προσώπων. 
 • Ν.Π.Δ.Δ.
 • Κοινωφελείς επιχειρήσεις
 • Δημοτικά Ιδρύματα
 • Σχολικές Επιτροπές
 • Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
 • Σύνδεσμοι ΟΤΑ
 • Διαβαθμιδικοί Σύνδεσμοι ΟΤΑ
 • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
 • Δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές) του άρθρου 266 του ν.3463/2006
 • Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης [άρθρο 2 ν.4674/2020
 • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)