Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη Δημοτική Επιτροπή

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη Δημοτική Επιτροπή


Δημοσιεύθηκε, η Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 30971-02-04-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής, στην οποία αναπτύσσεται μια σειρά θεμάτων που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας της ως άνω επιτροπής και καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού αυτών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην εκάστοτε επιτροπή να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου νομοθετικού πλαισίου, τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας της, βάσει του κανονισμού της.