Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Σημαντικές διατάξεις για ΟΤΑ Ά βαθμού

Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Σημαντικές διατάξεις για ΟΤΑ Ά βαθμού

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 105), ο Νόμος 4936/2022, με τίτλο: "Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.".

Παρατίθενται ως κατωτέρω, οι σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ:

Άρθρο 12: Μέτρα προώθησης των οχημάτων μηδενικών εκπομπών

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 και προκειμένου να επιταχυνθεί με προβλέψιμο για την αγορά τρόπο η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και η συνακόλουθη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις, λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση οχημάτων πολύ χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, με έμφαση στους επαγγελματικούς κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλό αριθμό οχηματοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με εξαίρεση τους νησιωτικούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού των ως άνω περιοχών, προβλέπεται ότι από το 2026 υποχρεωτικά όλα τα νέα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα ταξί καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Το μέτρο επαναξιολογείται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ως προς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του και την ημερομηνία έναρξής ισχύος του με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων επαναφόρτισης τους. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024, τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, επί ποινής κυρώσεων. Αναφορά γίνεται επίσης στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Τέλος, ορίζονται σε πρώτη φάση, τα περί πώλησης οχημάτων μηδενικών εκπομπών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη προβλεψιμότητα του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Άρθρο 14: Εγκατάσταση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4710/2020

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της περίπλοκης διαδικασίας εγκατάστασης δημοσίως προσβασίμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε δήμους που εκπονούν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), σε προαύλιους χώρους ναών και σε πιάτσες ταξί. Επιπλέον απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης δημόσιων σταθμών φόρτισης Η/Ο στις περιπτώσεις που το σημείο επαναφόρτισης Η/Ο που εντάσσεται σε Σ.Φ.Η.Ο. παραχωρείται μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες του αρμόδιου Δήμου σε Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. Όσον αφορά την προσθήκη της παρ. 9, διευκρινίζεται ότι δεν αφορά διαγωνισμούς παραχώρησης που διενεργούνται από άλλους φορείς διαχείρισης πλην Δήμους (ιδίως χερσαίες ζώνες λιμένων).

Άρθρο 16: Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 θεσπίζεται υποχρέωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού να καταρτίσουν Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ), έως την 31η Μαρτίου 2023. Περαιτέρω καθορίζονται το περιεχόμενο των ΔηΣΜΕ, ο τρόπος εκπόνησης και υιοθέτησής τους, ο τρόπος υπολογισμού των εκπομπών, η περιοδική αναθεώρησή τους (ανά πενταετία) και τίθενται στόχοι μείωσης των εκπομπών με έτος βάσης το 2019. Παράλληλα, προβλέπεται η ετήσια παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώματος των ΟΤΑ Α΄ βαθμού μέσω υποβολής σχετικής έκθεσης σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων που υλοποιεί και λειτουργεί ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), προκειμένου να εξασφαλιστούν η απαιτούμενη δημοσιότητα και διαφάνεια, καθώς και οι προδιαγραφές του υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος και η επαλήθευση αυτού από επαληθευτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επίσημα αναγνωρισμένα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄ 1897, διόρθωση σφάλματος Β’ 2387). Τέλος, ορίζεται ότι η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

Άρθρο 44: Συμμετοχή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών - Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4819/2021

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 προβλέπεται η συμμετοχή των ΦΟΔΣΑ στην εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, καθώς αυτοί είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση, αλλά και την υλοποίηση των ΠΕΣΔΑ, έχοντας ήδη άμεση συνεργασία με τους ΟΤΑ. α’ βαθμού σε εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης.