Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΤΑ

Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4783/2021, με τίτλο: “Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις”.

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017

Η περ. α) της παρ. 2, οι περ. α) και β) της παρ. 3, η παρ. 4 και η παρ. 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 8 έως 17 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (εφεξής «Πρόγραμμα»), με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

2. α) Για τους σκοπούς αυτούς, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού,οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. δύνανται να συνομολογούν δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός του ορίου πιστώσεων του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, όπως προβλέπεται στον Προϋπολογισμό κάθε έτους.

β) Για την άμεση χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού σε περιπτώσεις έκτακτων και επειγουσών συνθηκών και προς κάλυψη αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και υλοποίησης έργων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Προγράμματος, το Υπουργείο Εσωτερικών δύναται να συνομολογεί απευθείας δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση του δανείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής του γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου για θέματα πολιτικής προστασίας Υπουργού, εξειδικεύονται οι σκοποί της παρ. 1 σε άξονες προτεραιότητας και καθορίζονται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος και η δυνατότητα τροποποίησής του, η προγραμματική περίοδος και η δυνατότητα παρατάσεων, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων έκτακτης χρηματοδότησης, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και οι συνέπειες μη συμμόρφωσής τους, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων των περ. α) και β) της παρ. 2 από το ΠΔΕ, ο φορέας διαχείρισης του Προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνσητων σκοπών της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες εμπεριέχονται στους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης. Με κάθε πρόσκληση εξειδικεύονται περαιτέρω οι άξονες προτεραιότητας, οι δράσεις ανά ομάδες δικαιούχων και οι συγκεκριμένες εδαφικές περιφέρειες παρέμβασης, ορίζονται ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης και το όριο προϋπολογισμού των προτάσεων των δικαιούχων, αν τέτοιο όριο εφαρμόζεται, η προθεσμία υποβολής των προτάσεων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων, ειδικότερα κριτήρια ή όροι για την επιλεξιμότητα και την ένταξη των προτάσεων στο Πρόγραμμα, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κάθε πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση που προτείνονται από τους δικαιούχους δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τομείς αρμοδιότητας και άλλων Υπουργείων του πρώτου εδαφίου, για την ένταξη κάθε πρότασης στο Πρόγραμμα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπουργών.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης της περ. β’ της παρ. 2. Η χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση χρηματοδότησης που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, με μόνη την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, χωρίς προηγούμενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που ανάγεται σε θέματα πολιτικής προστασίας ή θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας ή εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και με τη σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτημάτων και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που
μπορούν να διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη που διαπιστώνεται με αυτήν.
4. Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται: α) από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, β) έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και στ) δύο (2) εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής θέμα. Χρέη εισηγητή και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εντάξει στο Πρόγραμμα πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το εκατόν είκοσι πέντε τοις εκατό (125%) της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος. Το ποσοστό αυτό μπορεί να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών.

5. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος να έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στο αίτημα ένταξης αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Οι προγραμματικές συμβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 δύναται να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα. Ως νομικά πρόσωπα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, νοούνται τα νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως, στα οποία οι ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

6. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και του π.δ. 169/2013 (Α’ 272).
7. Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από:

α) έναν (1) υπάλληλο της ΕΥΔΕ,
β) έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και
γ) έναν (1) εμπειρογνώμονα με εξειδίκευση στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, και κάθε άλλο σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής θέμα. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ, με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δεν καταβάλλεται κανενός είδους αποζημίωση στα μέλη τους, πλην εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, όπου απαιτείται.
8. Ο φορέας διαχείρισης του Προγράμματος δικαιούται να λάβει τεχνική υποστήριξη (Τεχνική Βοήθεια) για την υλοποίησή του. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιότητα και την προώθηση του Προγράμματος, την εφαρμογή και τον έλεγχο του Προγράμματος, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του φορέα διαχείρισης για την υλοποίηση του Προγράμματος. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας συνίστανται, ιδίως, στην προμήθεια αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών, στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών, καθώς και σε κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο προϋπολογισμός και οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ανά Πρόγραμμα, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, η διαδικασία δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

10. Ο φορέας διαχείρισης του Προγράμματος καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. 11. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο προϋπολογισμός της Τεχνικής Βοήθειας ανά Πρόγραμμα περιέχεται στον συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος ως διακριτό έργο ή άξονας προτεραιότητας και ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 1‰ αυτού.

-
12. Οι πληρωμές των δαπανών για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας διενεργούνται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 2857). Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.
13. Οι παρ. 1 έως 7 του άρθρου 119, η παρ. 8 του άρθρου 200 και το άρθρο 329 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) εφαρμόζονται και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του παρόντος. 14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 9, εφαρμόζεται αναλογικά η υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 677), χωρίς διάκριση υποπρογραμμάτων και χωρίς περιορισμό στον προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα αυτής. Μέχρι τη δημιουργία καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών δικαιούχων Τεχνικής Βοήθειας του παρόντος, ο φορέας διαχείρισης του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιεί τον ενιαίο κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

-
15. Η απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) εφαρμόζεται αναλόγως και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του παρόντος.
16. Το παρόν εφαρμόζεται και στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους Ο.Τ.Α. α’και β’βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και
τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1386), η οποία διατηρείται σε ισχύ.

-
17. Τα έργα του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» που δεν μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με την υπ’ αρ. 829/18.6.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται και τα τοκοχρεωλύσια και οι πάσης φύσεως δαπάνες των δανείων που έχουν συνομολογηθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξοφλούνται από τους πόρους που είχαν δεσμευθεί στο πλαίσιο του καταργηθέντος προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», κατ’αναλογική εφαρμογή των παρ. 6 και 7 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών.».