Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για μονίμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ

Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για μονίμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 4494), Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά με  τη διενέργεια Ειδικού Προγράμματος Διοικητικής Επάρκειας που απευθύνεται σε μόνιμους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον διέπονται, ευθέως ή κατά παραπομπή, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Ως Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας ορίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, με βάση την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των διοικητικών και ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την επιτάχυνση της υπηρεσιακής τους εξέλιξης.
Το ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας διαρθρώνεται σε τέσσερις φάσεις και αναπτύσσεται συνολικά σε εκατόν δέκα (110) ώρες εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι εκατόν πέντε (105) ώρες αφορούν τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης και οι πέντε (5) ώρες αφορούν την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών.

Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για μονίμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Διοικητικής Επάρκειας που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ.

Διαβάστε περισσότερα