Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ προς τρίτους

Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ προς τρίτους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2091) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικότερα,  οι φορείς που ανήκουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Yποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ESA 2010 της ΕΛΣΤΑΤ (εφεξής ΟΤΑ) δύνανται να επιχορηγούνται εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, από πιστώσεις που μεταφέρονται για τον σκοπό αυτό σε ΑΛΕ του Ειδικού Φορέα 1007-206-0000000 «Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών από τον ΑΛΕ 2910601003 του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ορίζονται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) που αφορούν σε μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησής τους,  όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αρ. 47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ- 4ΕΓ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) με θέμα «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» και οι οποίες:
α) είτε έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων (ΜΔ) και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
β) είτε έχουν καταχωρηθεί ως «Νόμιμες δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων» ή ως «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού».

Αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης και τη διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων παρέχονται στην εν λόγω Απόφαση.
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ προς τρίτους

Σε ΦΕΚ η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης και η διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων στους ΟΤΑ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

Διαβάστε περισσότερα