"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" έτους 2021-2022

"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" έτους 2021-2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3116) Κ.Υ.Α. με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι:
- Μητέρες βρεφών, προ-νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3.1, σημεία α) έως δ), της παρούσας.
- Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.
- Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι γονείς με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., Α.Ε., βάσει της/των οποίας/ων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Στην κάθε Πρόσκληση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα κατωτέρω:
- οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση ανά κριτήριο των δυνητικών ωφελούμενων
- η αίτηση συμμετοχής και κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
- η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
- η διαδικασία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων
- ο τρόπος ρύθμισης των περιπτώσεων ισοβαθμιών, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί αναγκαία