"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής": Ανάλυση τρόπου μοριοδότησης και απόδοσης voucher

"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής": Ανάλυση τρόπου μοριοδότησης και απόδοσης voucher

Δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τον τρόπο μοριοδότησης και απόδοσης voucher του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

Ειδικότερα αναφέρεται πως μία από τις βασικές αρχές του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», είναι να ωφελούνται πρώτα οι πλέον αδύναμες οικονομικά αιτούσες οικογένειες και κατόπιν οι λιγότερο αδύναμες.

Ο καθορισμός του πλέον αδύναμου οικονομικά, στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, γίνεται βάσει του ορίου της φτώχειας, όπως αυτό καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και όλοι οι αιτούντες με βάση το εισόδημά τους και την οικογενειακή τους κατάσταση, κατατάσσονται κάτω ή πάνω από το όριο της φτώχειας.
Για όλες τις αιτούσες, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του ίδιου οικονομικού έτους και όπως εκκαθαρίζονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα οποία η ΕΕΤΑΑ τα αντλεί μέσω διεπαφής.
Βέβαιο είναι, ότι όλες οι υποψήφιες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, λαμβάνουν voucher.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων / εν δυνάμει ωφελούμενων, η κατάταξή τους και τελικά η απόδοση ή όχι σε αυτές voucher, προκύπτει από το συνδυασμό των ακόλουθων παραμέτρων :
• Από τα μόρια που κάθε αιτούσα συγκέντρωσε, αφενός βάσει του τύπου για το εισόδημα και αφετέρου, βάσει των λοιπών κριτηρίων, όπως αναλύονται στη σχετική ΚΥΑ (78812/14.7.2021, ΦΕΚ 3116 Β’, άρθρο 8) και την Πρόσκληση (9033/16.7.2021, άρθρο 4)
• Από την κατηγορία του Ταμείου στο οποίο «ανήκει» η αιτούσα για να χρηματοδοτηθεί, ανάλογα με το αν με βάσει το εισόδημά της, είναι πάνω ή κάτω από το όριο της φτώχειας .
• Από το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού κάθε Περιφέρειας και του κάθε Ταμείου της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η αιτούσα, όπως αυτό ενισχύεται και από το ΠΔΕ, όταν απορροφηθούν όλα τα ποσά των προαναφερόμενων Ταμείων, με τους περιορισμούς, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο άρθρο 13, «Κατανομή του προϋπολογισμού της Πράξης», της ΚΥΑ του Προγράμματος.


"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής": Ανάλυση τρόπου μοριοδότησης και απόδοσης voucher

Δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. έγγραφο με το οποίο αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού μοριοδότησης και απόδοσης voucher στα πλαίσια του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

Διαβάστε περισσότερα