Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Δοκιμαστική και Πιλοτική Εφαρμογή του νέου συστήματος παρακολούθησης παρουσιών

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Δοκιμαστική και Πιλοτική Εφαρμογή του νέου συστήματος παρακολούθησης παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η δοκιμαστική και πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος παρακολούθησης παρουσιών της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

Ακολουθεί απόσπασμα από την ανακοίνωση:
' Προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό περιθώριο για την εξοικείωση των εμπλεκόμενων Φορέων με τις λειτουργίες του νέου συστήματος παρακολούθησης παρουσιών, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή των επιχειρησιακών τους διαδικασιών σε αυτές, αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας του νέου συστήματος στην 1 η Ιανουαρίου 2022 και η διεξαγωγή δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας του νέου συστήματος κατά το διάστημα 17/11/2021 έως και 31/12/2021. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το εν λόγω διάστημα όλοι οι ως άνω Φορείς θα έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν δοκιμαστικά τις λειτουργίες του νέου συστήματος, ενώ ένας αριθμός Φορέων/Δομών που θα υποδειχθούν από τα συλλογικά τους όργανα, θα κληθεί να εκτελέσει πιλοτικά (δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες) το σύνολο των λειτουργιών του νέου συστήματος.'

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Δοκιμαστική και Πιλοτική Εφαρμογή του νέου συστήματος παρακολούθησης παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η δοκιμαστική και πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος παρακολούθησης παρουσιών της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωης".

Διαβάστε περισσότερα