Ενημέρωση από το ΥΠ.ΕΣ. για τη διαδικασία ορισμού Υπευθύνου Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων των φορέων του Δημοσίου

Ενημέρωση από το ΥΠ.ΕΣ. για τη διαδικασία ορισμού Υπευθύνου Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων των φορέων του Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ.10814 - 04.07.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα – Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα του εγγράφου:
" Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 3424) με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα ».

Στο άρθρο 4 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται η διαδικασία ορισμού του Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν.4270/2014, καθώς και το όργανο που είναι αρμόδιο για τον ορισμό αυτού.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ «Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα του άρθρου 1 ορίζονται ένας ή περισσότεροι Διοικητικά Υπεύθυνοι. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο». Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6 περ. ε της ΚΥΑ στην αρμοδιότητα του Διοικητικά Υπεύθυνου ανήκει και ο ορισμός των αρμόδιων προσώπων ή κατά περίπτωση δομών για την υλοποίηση και παρακολούθηση των άμεσων δράσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω οι αρμόδιοι κατά τα ανωτέρω για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 ΚΥΑ οφείλουν να προβούν στις ως άνω ενέργειες ορισμού των Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και εν συνεχεία των Διοικητικών Υπευθύνων."

Σημειώνεται πως εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, με καταληκτική ημερομηνία την 12η/07/2022 οι Δήμαρχοι οφείλουν να ορίσουν υπεύθυνο ενεργειακών υποδομών / εγκαταστάσεων για τους ΟΤΑ Α' βαθμού  και τα νομικά πρόσωπά τους.