Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.:4208 ΕΞ 2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: "Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες".

Λόγω των εργασιών μετάπτωσης και λειτουργίας των βάσεων δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις νέες υποδομές Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (ExadataCloud@Customer – ExaCC) και Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων, κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 δεν θα είναι διαθέσιμες ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών εγγραφής των Οικονομικών Φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες καθώς και την εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων για «Βοήθεια και Υποστήριξη» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (HelpDesk ticketing). Για το λόγο αυτό, προτείνεται οι Οικονομικοί Φορείς να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες που ολοκληρώνονται στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.


Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 δεν θα είναι διαθέσιμες ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα