Ενισχύονται τα καθήκοντα των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων

Ενισχύονται τα καθήκοντα των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4954/2022, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, αναφορικά με τα καθήκοντα των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων. Ιδίως, προστίθεται η δυνατότητα σύνταξης αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων των Οικονομικών Υπηρεσιών.

Κατόπιν των τροποποιήσεων, η παρ.7 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α' 114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.».

Ενισχύονται τα καθήκοντα των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.4954/2022, προστίθεται η δυνατότητα των ειδικών συμβούλων, ειδικών και επιστημονικών συνεργατών να συντάσσουν αναθέσεις, συμβάσεις και εντάλματα για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα