Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών:
Βάσει των ως άνω, αποφασίστηκε γενικός σημαιοστολισμός σε όλη την επικράτεια, από την ογδόη πρωινή ώρα της 23ης ως τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2022 καθώς και φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022.

Περαιτέρω:
α. Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, παρακαλούνται να προβούν στην γνωστοποίηση της παρούσας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου στις Υπηρεσίες που εποπτεύουν, καθώς και στους Δήμους της περιφέρειάς τους προκειμένου να καταρτισθεί το πρόγραμμα κατάθεσης στεφάνων από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.
β. Οι Περιφερειάρχες, παρακαλούνται να προβούν στην κατάρτιση του προγράμματος εορτασμού της Εθνικής Επετείου στις έδρες των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, στο οποίο θα ρυθμίζεται, εκτός των άλλων, και η σειρά κατάθεσης στεφάνων από τους εκπροσώπους των δημοσίων αρχών, οργανισμών και ιδρυμάτων, που μετέχουν στην εορτή καθώς και η σειρά προβαδίσματος των ανωτέρω στους χώρους των παρελάσεων και των λοιπών εκδηλώσεων, τηρουμένης πάντοτε της με αριθμό 76632/20.10.2021 (ΦΕΚ 4961/Β΄/26.10.2021) και 6947/04.02.2022 (ΦΕΚ 543/τ.Β΄/09.02.2022) υπουργικής απόφασης.

Οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από τις Περιφέρειες ή τους Δήμους της Χώρας σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς. Θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης από εκπροσώπους των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων καθώς και από εκπροσώπους των εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια και στις Περιφερειακές Ενότητες.
Τέλος επισημαίνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.