Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα

Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2318) η υπ' Αριθμ.18407οικ. - 05.05.2022 ΚΥΑ, με τίτλο: "Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.".

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ, η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά το άρθρο 122Α Κ.Πολ.Δ. πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (ΣΗΕ)», στην ιστοσελίδα (website) https://portal.odee.gr/eservices, ενώ την ευθύνη της ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρονικού Μητρώου των δικαστικών επιμελητών της χώρας στην ιστοσελίδα, έχει η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, τα ιδρύματα πληρωμών, τα καταστήματα ηλεκτρονικού χρήματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα γνωστοποιούν εγγράφως στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος:
α) την ονομασία της κατά τόπο υπηρεσίας ή καταστήματος και την έδρα τους,
β) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα αποστέλλονται οι ηλεκτρονικές επιδόσεις,
γ) τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί νομίμως, για να παραλαμβάνουν επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ τους, μεταβατικά, μέχρι να καταστεί δυνατή η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων και των εξουσιοδοτημένων από αυτούς αντιπροσώπων, εκπροσώπων ή υπαλλήλων σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 122Α του Κ.Πολ.Δ..
Οι ανωτέρω φορείς επικαιροποιούν ανά εξάμηνο ή και εκτάκτως, όταν συντρέχει σχετική ανάγκη, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.