Επικαιροποίηση Προσοντολογίου - Κλαδολογίου προσωπικού φορέων του Δημοσίου

Επικαιροποίηση Προσοντολογίου - Κλαδολογίου προσωπικού φορέων του Δημοσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο:  «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ" και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»,  επιχειρείται, για πρώτη φορά, ενιαία και συνεπής αντιμετώπιση του ζητήματος του κλαδολογίου και του προσοντολογίου των φορέων του Δημοσίου, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου του  κατακερματισμού των κλάδων στην ελληνική δημόσια διοίκηση και τη συγκεντρωτική αποτύπωσή τους με τα αναγκαία προσόντα, σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες εξελίξεις.

Ειδικότερα ορίζεται:
'1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται ενιαία για όλους ή για µερικούς φορείς του Δηµόσιου Τοµέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισµού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου ή ειδικότητας του µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους. Με το διάταγµα του πρώτου εδαφίου δύναται να αντιστοιχίζονται οι υφιστάµενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων µε τους νέους κλάδους και ειδικότητες και να καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάµενων κλάδων και ειδικοτήτων για τους φορείς της παρ. 3.
2. Η Επιτροπή Θεµάτων Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων της παρ. 1 και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή µη του διατάγµατος της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρµόδιων οργανικών µονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Εντός δύο (2) µηνών από τη θέση σε ισχύ του διατάγµατος της παρ. 1, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισµών και των Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρµογή των ψηφιακών οργανογραµµάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α΄224). Νέοι Οργανισµοί και Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας εκδίδονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο διάταγµα της παρ. 1.
4. Από τη θέση σε ισχύ του διατάγµατος της παρ. 1 καταργούνται: α) το π.δ. 37α/1987 (Α΄ 11), β) το π.δ. 22/1990 (Α΄ 7), γ) το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και δ) η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180).'