Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων σύμβασης

Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων σύμβασης

Σε συνέχεια της έγκρισης από την Επταμελή Επιτροπή της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα έγγραφα σύμβασης προμηθειών:
- υπόδειγμα διακήρυξης σύμβασης προμηθειών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- σχέδιο συμφωνητικού προμηθειών
- πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων για συμβάσεις προμηθειών, καθώς και
- ενοποιημένο κείμενο προτυποποίησης περιεχομένου υπεύθυνων δηλώσεων ως αποδεικτικών μέσων σε σχέση με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω υποδείγματα δεν αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ. Ως εκ τούτου, η δομή καθώς και οι όροι τους δεν είναι δεσμευτικοί για τις αναθέτουσες αρχές, στη διακριτική ευχέρεια των οποίων εναπόκειται η διαμόρφωσή τους ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς ανάθεση σύμβασης (ποσότητα, μέγεθος, πολυπλοκότητα, εξειδικευμένες απαιτήσεις), ώστε να μην παραβιάζεται η γενική αρχή της αναλογικότητας που ορίζει κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, ότι οι όροι αυτοί δεν πρέπει να βαίνουν πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων σύμβασης

Αναρτήθηκαν από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένα υποδείγματα διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων.

Διαβάστε περισσότερα