Επιχορήγηση Δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους

Επιχορήγηση Δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. 26247 - 28/03/2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 2011), με τίτλο: "Επιχορήγηση Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεών τους".

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία επιχορήγησης α) των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και β) των Δήμων, για την εξόφληση υποχρεώσεών τους, κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων έως την 31η Ιανουαρίου 2023 από την Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190).

Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων επιχορήγησης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 16η Ιουνίου 2023.