Εφαρμογή στοχοθεσίας και αξιολόγηση προσωπικού δημοσίου τομέα - Παράταση ενεργειών Α' σταδίου

Εφαρμογή στοχοθεσίας και αξιολόγηση προσωπικού δημοσίου τομέα - Παράταση ενεργειών Α' σταδίου

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.:ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667 - 31/03/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023 – Παράταση ενεργειών ολοκλήρωσης Α΄ Σταδίου και χορήγηση διευκρινίσεων επί ζητημάτων εφαρμογής του Ν. 4940/2022".

Σε συνέχεια της εφαρμογής του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4940/2022 (Α’ 112), το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους φορείς του δημοσίου ότι η ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του Α΄ σταδίου της αξιολογικής περιόδου 2023 παρατείνεται έως τις 24 Απριλίου 2023.