Η 45η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 45η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η 45η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 που ισχύουν έως 31 Μαΐου 2021.

Βάσει των προβλέψεων της νέας Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2141) διευκρινίζονται τα εξής:
  1. Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24-4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), για την εφαρμογή της οποίας έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η - 43η ). 
  2. Από τις 24.5.2021 έως τις 29.5.2021 θα διανέμονται δύο (2) δωρεάν αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021 και μία για την εβδομάδα από 31.5.2021 έως 6.6.2021. 
  3. Για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία, εφόσον δεν έχει παραλάβει εγκαίρως τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, αλλά αποκλειστικά για την περίοδο αυτή - 24.5.2021 έως 30.5.2021 - το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 δηλώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από  24.5.2021 έως 30.5.2021 και σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την παραλαβή του από τα φαρμακεία και τη διενέργειά του
  4. Οι εργαζόμενοι που δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (24.5.2021 έως 6.6.2021), δύνανται και εκείνοι να προμηθευτούν τους δύο αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους κατά τα ανωτέρω, χωρίς ωστόσο να υφίσταται υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού στην πλατφόρμα της Απογραφής και χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια, εφόσον δεν παρίστανται με αυτοπρόσωπη παρουσία στον τόπο εργασίας τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας. 
  5. Ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα η τηλεργασία παραμένει στο ίδιο ποσοστό σε σχέση με το πλάνο εργασιών εκάστης Υπηρεσίας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη εβδομάδα με βάση της οδηγίες που δόθηκαν με την 44η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. 
  6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ίδια μέτρα ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ.        
Επιπλέον, σε ισχύ βρίσκονται οι ειδικές άδειες απουσίας σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στην 43η και 44η εγκύκλιο.

Βεβαιώσεις κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 00.30 έως τις 05.00 π.μ..

Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19».