Η 67η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 67η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929 - 23.11.2021 Εγκύκλιος 67 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00, κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) ΚΥΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου κατά του κορωνοϊού COVID-19 έναντι αντιτίμου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό για όλους τους εργαζομένους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους. Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου ισχύουν οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί στην 66η εγκύκλιο.

Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 21.11.2021.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα η προσέλευση των εργαζομένων να πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου. Κατόπιν αυτού διευκρινίζονται τα εξής: Οι υπάλληλοι, που θα προσέρχονται στην Υπηρεσία για παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία θα πρέπει, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού, στην οποία θα έχει ήδη σταλεί ο σχετικός εβδομαδιαίος προγραμματισμός από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα προσέρχονται ταυτόχρονα, στο ίδιο ωράριο εργασίας. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που συνολικά θα προσέρχονται στον φορέα σε εβδομαδιαία βάση θα κληθούν κατ΄ εξαίρεση να προσέρχονται σε πέντε ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα 7.00 π.μ, 7.30 π.μ., 8.00 π.μ., 8.30 π.μ. και 9.00 π.μ με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 και 17.00 προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξυπακούεται ότι ο εν λόγω σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ το νέο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλησίον του ισχύοντος ωραρίου επιλογής του υπαλλήλου. Η τήρηση του ωραρίου αυτού δύναται να αναπροσαρμόζεται σε εβδομαδιαία βάση λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των υπαλλήλων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα καταστρατηγείται η κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή των υπαλλήλων στις πέντε διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης. H εν λόγω διαφοροποίηση στην ώρα προσέλευσης και στην αντίστοιχη ώρα αποχώρησης δεν αφορά σε υπηρεσίες, των οποίων οι υπάλληλοι εργάζονται σε βάρδιες ή οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση του κοινού. Επιπλέον, τα ανωτέρω αναφορικά με την κατ΄εξαίρεση προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων ισχύουν ανεξαρτήτως του ωραρίου εργασίας που έχει επιλέξει κάθε υπάλληλος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, ο αρμόδιος προϊστάμενος σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης θα κατανείμει το προσωπικό του στα ως άνω πέντε οριζόμενα ωράρια λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη χωροταξική κατανομή όσο και τα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το εάν κάθε υπάλληλος προσέρχεται στην εργασία του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Κατά τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού του εν λόγω μέτρου τόσο στο σύνολο του φορέα όσο και στις επιμέρους Υπηρεσίες.

Εν συνεχεία, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εβδομαδιαία υποχρέωση διενέργειας των δύο διαγνωστικών ελέγχων:
  • Η εβδομαδιαία υποχρέωση διενέργειας των δύο διαγνωστικών ελέγχων προσδιορίζεται βάσει εκάστης εργάσιμης εβδομάδας των υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, η χρονική απόσταση των σαράντα οκτώ (48) ωρών μεταξύ των δύο διαγνωστικών ελέγχων αφορά αποκλειστικά τους διαγνωστικούς ελέγχους της ίδιας εργάσιμης εβδομάδας. Βάσει των προαναφερομένων, ο δεύτερος διαγνωστικός έλεγχος της προηγούμενης εργάσιμης εβδομάδας με τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο της επόμενης εβδομάδας μπορεί να έχουν μεταξύ τους απόσταση μεγαλύτερη των 48 ωρών, στην περίπτωση που υπάλληλος έχει επιλέξει να πραγματοποιεί τον έλεγχο π.χ. κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ή Τρίτη και Πέμπτη κ.ο.κ. 
  • Σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου κάποιες από τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, η υποχρέωση διενέργειας ενός ή δύο διαγνωστικών ελέγχων συναρτάται με το εάν οι υπάλληλοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία σε ημέρες που απέχουν μεταξύ τους 48 ώρες. Για παράδειγμα: Υπάλληλος που εργάζεται Δευτέρα - Παρασκευή και απουσιάζει Πέμπτη και Παρασκευή υποχρεούται να διενεργεί διαγνωστικό έλεγχο Δευτέρα και Τετάρτη δεδομένου ότι εργάζεται με φυσική παρουσία 3 εργάσιμες ημέρες και η πρώτη με την τρίτη ημέρα έχουν απόσταση 48 ωρών. Υπάλληλος που εργάζεται Δευτέρα – Παρασκευή και απουσιάσει εκτάκτως ή προγραμματισμένα Δευτέρα έως Τετάρτη, υποχρεούται σε διενέργεια ενός διαγνωστικού ελέγχου, ο οποίος απαραιτήτως για την περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Εφόσον, ο διαγνωστικός έλεγχος πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως της απουσίας του υπαλλήλου, προ της Πέμπτης, ο υπάλληλος υποχρεούται και σε δεύτερο διαγνωστικό έλεγχο, εφόσον παρέλθουν 48 ώρες από τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο και η λήξη του 48ώρου αυτού εμπίπτει σε εργάσιμο χρόνο του υπαλλήλου.
  • Υπάλληλοι που απουσιάζουν κατά την ημέρα που υποχρεούνται να διενεργήσουν διαγνωστικό έλεγχο, δεν αίρεται η υποχρέωση διενέργειας του ελέγχου κατά την ημέρα αυτή, εκτός και εάν για λόγους ανωτέρας βίας αποδειχθεί ότι δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίησή του, οπότε και στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να διενεργήσουν διαγνωστικό έλεγχο την πρώτη ημέρα που επιστρέφουν με φυσική παρουσία στην εργασία. Για παράδειγμα: Υπάλληλος που διενεργεί διαγνωστικό έλεγχο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και απουσιάζει την Δευτέρα, υποχρεούται να διενεργήσει διαγνωστικό έλεγχο την Τρίτη, εφόσον πρόκειται να παρέχει εργασία με φυσική παρουσία την Τρίτη. Στην περίπτωση αυτή, ο δεύτερος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί ειδικά για την εργάσιμη αυτή εβδομάδα την Πέμπτη, προκειμένου να τηρείται η απόσταση των 48 ωρών μεταξύ των δύο ελέγχων. 
  • Σε συνέχεια της 66ης εγκυκλίου, με την οποία δόθηκε σύσταση για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων σε συγκεκριμένες ημέρες προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού, επισημαίνεται ότι για τον ίδιο λόγο συνιστάται ο έλεγχος αυτός να επαναλαμβάνεται για τους υπαλλήλους περιοδικά τις ίδιες ημέρες της εβδομάδας
  • Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, θα πρέπει να προσδιορίσουν την περιοδικότητα του διαγνωστικού ελέγχου του προσωπικού τους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας, το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων τους καθώς και κάθε άλλη παράμετρο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του μέτρου διενέργειας του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου δύο φορές την εβδομάδα.
  • Υπενθυμίζεται ότι η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων δύο φορές την εβδομάδα αποτελεί υποχρέωση των υπαλλήλων κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις. Αποτελεί ωστόσο και υποχρέωση των Υπηρεσιών να ελέγχουν τη συμμόρφωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους με την εν λόγω υποχρέωση και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες συνέπειες σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης. Ως εκ των ανωτέρω, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού, αλλά και Οικονομικού να προβαίνουν αμελλητί στις κατά λόγο αρμοδιότητας περαιτέρω ενέργειές τους, επισημαίνοντας ότι η τήρηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων υποχρεώσεων αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.