Η 77η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 77η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 206 /οικ. 6824 - 02.05.2022 Εγκύκλιος 77 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν μέχρι και τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00, κατ'έφαρμογή της υπ'αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137) ΚΥΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω εφεξής, για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως της ισχύουσας ΚΥΑ και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα και ο διενεργούμενος διαγνωστικός έλεγχος ισχύει για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, οπότε και βάσει της αρχικής ημερομηνίας διενέργειάς του, επαναλαμβάνεται περιοδικώς.

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου επισημαίνεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν ήδη από 18.4.2022 σε πλήρη λειτουργία με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου βάσει της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, Β’ 4011). Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 απόφασης) παρέχουν την εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά προτίμηση σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό. Επισημαίνεται ότι κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι αφενός δεν εφαρμόζεται πλέον η τηλεργασία ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 και αφετέρου αναμένεται η έκδοση των προβλεπόμενων στον ν.4807/2021 κανονιστικών πράξεων, δεν είναι επί του παρόντος δυνατή η εφαρμογή της τηλεργασίας του ν. 4807/2021 για το προσωπικό των υπηρεσιών του Δημοσίου

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4886/2022 τροποποιήθηκε το άρθρο 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν.4682/2020, και προβλέφθηκε η δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων σε γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου των οποίων τα τέκνα νοσούν με COVID- 19.
Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4886/2022 προβλέπεται ότι η παρ. 1 ίσχυε έως 15/4/2022, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για παράταση ισχύος της εν λόγω ρύθμισης, οπότε και οι προβλεπόμενες στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου διευκολύνσεις, δεν χορηγούνται από 16.4.2022.

Ωστόσο,  εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της εφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) .