Η 82η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 82η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 221 /οικ.128 - 03.01.2023 Εγκύκλιος 82 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (82η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)".

Επισημαίνεται ότι το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού που είχε προβλεφθεί με τη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 έπαυσε να ισχύει από 1.1.2023 δεδομένου ότι η ισχύς της εν λόγω διάταξης είχε παραταθεί έως 31.12.2022 (άρθρο δεύτερο παρ.2 ν.4917/2022,ΦΕΚ Α` 67) και δεν προβλέφθηκε εκ νέου παράταση του εν λόγω μέτρου. Ως εκ τούτου από 1.1.2023 παύει να ισχύει και η υποχρέωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων στο προσωπικό που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εμβολιασμού. Κατόπιν των ανωτέρω το προσωπικό που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και στο οποίο κατά την 31η .12.2022 είχε επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού επανέρχεται στην εργασία από 1.1.2023 (εφόσον πρόκειται για εργάσιμη ημέρα) ή από 2.1.2023. Για την επαναφορά στην εργασία κατά τα ανωτέρω δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση ατομικής πράξης άρσης του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων δεδομένου ότι η διάταξη που αποτελούσε τη νομική βάση έκδοσης των πράξεων, με τις οποίες επιβλήθηκε στους υπαλλήλους το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων, έπαυσε να ισχύει από 1.1.2023.
Ωστόσο, οι Υπηρεσίες δύνανται, για την πληρότητα του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις άρσης του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων αναδρομικά από 1.1.2023. Εξυπακούεται ότι δεδομένης της αυτοδίκαιης επαναφοράς στην εργασία των υπαλλήλων από 1.1.2023, για την δικαιολόγηση της απουσίας τους από την ημερομηνία αυτή και εφεξής απαιτείται η χορήγηση κάποιας εκ των θεσμοθετημένων αδειών, άλλως η απουσία τους θα θεωρείται αδικαιολόγητη, καθώς από 1.1.2023 υποχρεούνται να παρέχουν εργασία. Το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να απενταχθεί από το ειδικό καθεστώς αναστολής καθηκόντων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με αιτιολογία «Απένταξη από αναστολή καθηκόντων λόγω λήξης ισχύος της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού».

Κατά τα λοιπά και με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στην εγκύκλιο, δεδομένου ότι δεν έχει επέλθει αλλαγή στα γενικώς προβλεπόμενα μέτρα λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοσίου, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην 79η και 80η εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ..


Η 82η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Από 1.1.2023 παύει να ισχύει η υποχρέωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων στο προσωπικό που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εμβολιασμού και το προσωπικό επανέρχεται στην εργασία του.

Διαβάστε περισσότερα