Θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ

Θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3075) Κ.Υ.Α. με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άνευ ΦΠΑ), οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 260, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. Για την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 6 του ν. 4412/2016, περί μεθόδων υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται εφόσον η συνολική αξία ομοειδών δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων δεν υπερβαίνει κατ’ έτος το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άνευ ΦΠΑ), με βάση τους κανόνες υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.