Θέσπιση τηλεργασίας στο Δημόσιο και πλήθος αυτοδιοικητικών διατάξεων σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Θέσπιση τηλεργασίας στο Δημόσιο και πλήθος αυτοδιοικητικών διατάξεων σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε, χθες 10 Ιουνίου 2021, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις».

Με τις διατάξεις του Α’ μέρους του Νομοσχεδίου (Άρθρα 1 – 19) θεσμοθετείται το πλαίσιο οργάνωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες, μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται οι  ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου.

Επιπλέον, με το εν λόγω νομοσχέδιο επέρχεται πλήθος αυτοδιοικητικών μεταρρυθμίσεων, κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 20: Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – Άσκηση ένστασης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ.2 του άρθρου 16 και της παρ.3 του άρθρου 20 του Ν.4369/2016

Η διενέργεια αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού πραγματοποιείται κάθε έτος, η χρονική περίοδος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Επιπλέον, παρατείνεται στις δώδεκα (12) μέρες από τη γνωστοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης, το χρονικό διάστημα υποβολής ένστασης από τον υπάλληλο.

Άρθρο 22: Αποδοχές δημοσιογράφων Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση της παρ.8 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Στις περιπτώσεις που για τις θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, αυτοί αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4354/2015 (Α’314) και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις περί αποδοχών δημοσιογράφων, εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται ως δημοσιογράφοι. Το παρόν καταλαμβάνει και όσους απασχολούνται ήδη στις θέσεις αυτές.

Άρθρο 23: Διορισμός στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος υπαλλήλου – Τροποποίηση της παρ.20 του άρθρου 14 του Ν.2266/1994

Με την εν λόγω διάταξη προκρίνεται ο κατά σειρά προτεραιότητας διορισμός στο Δημόσιο συγγενών πρώτου βαθμού υπαλλήλων, οι οποίοι απεβίωσαν κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νομίμου ορίου ηλικίας για το διορισμό ή την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται από το δικαίωμα διορισμού με την οποία συνεπάγεται από την ημερομηνία διορισμού αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση από τις οικονομικές απαιτήσεις έναντι του φορέα στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και αναστολή του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.

Άρθρο 24: Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων

Τα πειθαρχικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού υποχρεούνται, κατά λόγο αρμοδιότητας, να ενημερώνουν αμελλητί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την παρακολούθηση εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), των πειθαρχικών διαδικασιών καθώς και των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού / Διοικητικού υποχρεούνται επιπλέον να ενημερώνουν αμελλητί την ηλεκτρονική βάση και για την εξέλιξη των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται τόσο για τις τυπικές μορφές πειθαρχικής προδικασίας όσο και για τις πειθαρχικές υποθέσεις, όσοι έχουν υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων, οι έχοντες πρόσβαση στη βάση δεδομένων, τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, ο χρόνος τήρησής τους, τυχόν στάδια έναρξης λειτουργίας της, οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία αυτής.

Άρθρο 26: Κίνητρα σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 32 του Ν.4483/2017

Προστίθενται στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής, οι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου υπάλληλοι των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 και της παρ.4 του άρθρου 4, της παρ.5 του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του Ν.4440/2016 και Άρθρο 28: Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

Τροποποιείται ο Νόμος 4440/2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις διαδικασίες διενέργειας του προγράμματος της Κινητικότητας και της αξιολόγησης των υποψηφίων. Τονίζεται πως το προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εξαιρείται από τις διαδικασίες συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας , ενώ η εξαίρεση αίρεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι αποφάσεις απόσπασης των υπαλλήλων στο πλαίσιο του Α κύκλου κινητικότητας 2021 εκδίδονται αποκλειστικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Άρθρο 29: Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Παρατείνεται εκ νέου έως 31η Οκτωβρίου 2021 η θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Άρθρο 34: Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών – Τροποποίηση του άρθρου 53 του Ν.4735/2020

Παρατείνεται έως τις 31.12.2021 η προθεσμία διενέργειας απογραφής όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών. Επιπλέον, η έκθεση απογραφής ύστερα από την έγκριση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης καταχωρείται είτε στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, είτε του κτηματολογικού γραφείου.

Άρθρο 35: Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α.Α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν.4764/2020

Επεκτείνεται η δυνατότητα έκτακτης ρύθμισης του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) προκειμένου να καταλαμβάνει και κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, καθώς και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος. Παράλληλα, μετατίθεται, έως την 31η.3.2021 η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίζονται οι ΚΑΔ των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων σε αυτή.

Άρθρο 36: Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ Ά βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του Ν.4764/2020

Παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ μέχρι και την 31η .10.2021 και προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου, μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 37: Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του Ν.4795/2021

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 ή έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από το χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.2022. Ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται από Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 και από το οικείο διοικητικό συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους ΟΤΑ. Α’ βαθμού.

Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από το χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2021.

Άρθρο 38: Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ – Τροποποίηση του άρθρου 69 του Ν.4509/2017

Τα έργα, οι προμήθειες, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που εντάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. «Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάμει υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1386) λογίζονται ότι υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων όπως αυτοί προκύπτουν από το π.δ. 95/1996 (Α 76) σε συνδυασμό με τον ν. 3965/2011 (Α’ 113) και την υπ’ αρ. 2/23510/0094/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’1083) για τον δεσμευμένο τομέα και οι αναγκαίοι πόροι μπορεί να προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με όρους και διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άρθρο 39: Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» - Τροποποίηση της παρ.2 του άρθρου 107 του Ν.3852/2010

Αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που δύνανται να απασχολούν οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης» από είκοσι (20) σε είκοσι οκτώ (28) και επικαιροποιούνται οι προβλέψεις ως προς απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 41: Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων

Παρατείνεται η θητεία των αναφερόμενων οργάνων διοίκησης μέχρι και την 30ή.10.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και τα όργανα διοίκησης των αθλητικών ενώσεων.

Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 30-33 επέρχονται τροποποιήσεις στις υφιστάμενες διατάξεις του π.δ. 57/2007 (Α 59) που αφορούν στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.ΔΑ.), προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός.

 

Θέσπιση τηλεργασίας στο Δημόσιο και πλήθος αυτοδιοικητικών διατάξεων σε ψηφισθέν νομοσχέδιο

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη θέσπιση της τηλεργασίας στο Δημόσιο τομεά. Προβλέπεται πληθώρα μεταρρυθμίσεων σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα