Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων 2022

Κατάρτιση προϋπολογισμού Δήμων 2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 3291) η υπ' Αριθμ. οικ. 55040 - 21.07.2021 Κ.Υ.Α., με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022.
Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, υπάρχουν μόνο οι εξής αλλαγές:
  • Για τον έλεγχο νομιμότητας των προϋπολογισμών του έτους 2022, οι αρμόδιες Αρχές θα αντλούν τα οικονομικά στοιχεία αποκλειστικά από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και για τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Συνδέσμους και τα Ιδρύματα.
  • Καταργήθηκαν οι κωδικοί 0612 και 0615 του προϋπολογισμού εσόδων
  • Προστέθηκαν οι κωδικοί 4312 (Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές), 8243 (Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους) και 8249 (Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους)

Η παρούσα απόφαση, έχει εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους.