Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με πλήθος διατάξεων που αφορούν τους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με πλήθος διατάξεων που αφορούν τους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.

Στις 2/4/2021 κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο με πλήθος διατάξεων που αφορούν τους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού.
Οι σημαντικότερες είναι οι εξής:
1. Οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού θα μπορούν να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης.
2. Η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων θα αποφασίζει και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού (έκτακτο, μίσθωση έργου, υδρονομείς κ.α.)
3. Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης πληρεξουσίου δικηγόρου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
4. Προστίθενται η αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή των Δήμων να αποφασίζει για τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225).
5. Τροποποιείται ο Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων, όσον αφορά την αυτοδίκαιη θέση σε αργία Δημοτικού Υπαλλήλου σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
6. Δίνεται η δυνατότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. από έναν Δήμο ανεξαρτήτως πληθυσμού, μαζί με έναν φορέα από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ή τα δίκτυα και τους συνδέσμους Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου οι Δήμοι.
7. Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ειδικότητας Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.
8. Παρατείνονται οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων σε επιχειρήσεις για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή.
9.  Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν στις 30.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2021.
10. Παράταση της δυνατότητας διάθεσης ως 50% των Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για λειτουργικές δαπάνες, κατά το διάστημα λήψης μέτρων για την πανδημία.
11. Παράταση της δυνατότητας κάλυψης εξόδων των Δήμων, από έσοδα που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.
12. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, δύνανται να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11611727.pdf