Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα που ισχύουν κατά τις εκλογές των δημοτικών αρχών

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα που ισχύουν κατά τις εκλογές των δημοτικών αρχών

Με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν.5003/2022 "Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις." (ΦΕΚ Α' 230), προστίθεται παρ.9 στο άρθρο 90 του Ν.4804/2021 περί της Εκλογής Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπών διατάξεων, αναφορικά με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα  που ισχύουν για την εκλογή των δημοτικών αρχών που θα διεξαχθεί κατά την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023. Ιδίως:

α) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 10, πλην αυτών των νομικών προσώπων των δήμων για τους οποίους εφαρμόζεται η περ. δ) της παρούσας, μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα στους άλλους δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του νομικού προσώπου, πλην του δήμου της έδρας αυτού, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), το αργότερο την 31η Μαΐου 2023. Αν τα ως άνω πρόσωπα θέσουν υποψηφιότητα σε δήμο της έδρας του νομικού προσώπου, ισχύει το κώλυμα που προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 10.

β) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, το κώλυμα που προβλέπεται στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 10 για τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή, καθώς και στην περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 10, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα παραιτηθούν από τη θέση τους, το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.

γ) Στις εκλογές των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, όσοι ασκούν καθήκοντα Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να είναι υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους όπου υπηρετούν, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους το αργότερο την 31η Μαΐου 2023.

δ) Ειδικά για τις εκλογές των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5, το κώλυμα που προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 10, ειδικά ως προς τους προέδρους διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των δήμων στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και το κώλυμα της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 10, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει το κώλυμα παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, το αργότερο την 31η Μαΐου 2023. Το ίδιο ισχύει και ως προς τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας.