Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 διευκρινίζεται εκ νέου ο τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ιδίως αναφέρεται: "Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:
α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου
67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87),
β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) είτε δια ζώσης,
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα."

Αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Με τις διατάξεις του Ν.4954/2022 ρυθμίζεται εκ νέου το θέμα της λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα